Linux: Skripty - echo, proměnné1. Skripty v jazyce Bash

Skripty v jazyce Bash mají několik hlavních významů a použití:

  1. Automatizace úloh: Bash skripty umožňují automatizovat opakující se úkoly a procesy v operačním systému Linux a Unix. Mohou být použity k vytvoření scénářů, které provádějí sekvenci příkazů nebo akcí, čímž snižují potřebu manuálního zásahu.

  2. Správa systému: Skripty Bash jsou často využívány pro správu a monitorování systému. Administrátoři mohou psát skripty pro zálohování dat, správu uživatelů, sledování výkonu a další úkoly, které usnadňují správu serverů a počítačových systémů.

  3. Zpracování textových dat: Bash skripty umožňují rychlé a flexibilní zpracování textových souborů. Můžete je použít k filtrování, analýze a transformaci textových dat, což je užitečné pro logickou analýzu a manipulaci s různými formáty dat.

  4. Automatizace úloh vývoje: Vývojáři mohou používat Bash skripty pro automatizaci úkolů spojených s vývojem softwaru. To zahrnuje sestavení, testování, nasazování a správu aplikací, což může zvýšit produktivitu a zjednodušit workflow vývojového týmu.

  5. Interakce s operačním systémem: Bash skripty mohou provádět různé operace v operačním systému, včetně vytváření, mazání a přesunování souborů, změny oprávnění, spouštění procesů a dalších systémových úkonů.

  6. Školení a vzdělávání: Skripty Bash jsou často používány pro výukové účely, protože poskytují přehled o základech práce s příkazovým řádkem a skriptování v Linuxu. Jsou vhodné pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit s operačním systémem Linux.

Celkově řečeno, Bash skripty mají široké využití v administrativě, vývoji a automatizaci úloh v prostředí Linuxu a Unixu a umožňují uživatelům efektivněji a konzistentněji manipulovat s operačním systémem a daty.

2. Co je to ten bash

Bash (Bourne Again Shell) je standardní interpret příkazů v Linuxu založený na Bourne shell. Funguje jako rozhraní mezi uživatelem a systémem.

Jelikož je součástí GNU projektu, nebylo problémem ho portovat na unixové systémy, takže jeho znalost uplatníte i mimo Linux, např. na macOS.

Jde používat i v interaktivním režimu. Pokud máte před sebou otevřený terminál, pak ho právě v tomto režimu používáte.
To je standardní postup, který čeká na zadání příkazu od uživatele. Příkazy mohou být buď přímo zabudované v shellu nebo samostatné programy napsané téměř v libovolném programovacím jazyku.

Pomocí systémových proměnných umožňuje přizpůsobení pracovního prostředí. Některé z těchto proměnných jsou přednastaveny systémem, ostatní nastavuje uživatel např. v inicializačních souborech při spuštění shellu.

Bash je také velice mocný programovací nástroj. Když nám chybí nějaký program, nemusíme ho hned psát v jazyce C nebo Python, ale je možné vyřešit ho vytvořením skriptu.

Kromě bash existuje řada dalších: sh, csh, ash, ksh, tcsh, na macOS je to zsh.

Zjistěte, jestli máte jako implicitní shell nastaven opravdu bash:

$ echo $SHELL
/bin/bash

Příkaz echo $SHELL vypíše vámi používaný shell. $SHELL je interní proměnná shellu - musí být velkými písmeny. Jak vidíte, i bash je spustitelný program, který je uložen v /bin.

Alternativně si můžete vypsat "vygrepovat" svůj řádek ze souboru /etc/passwd:

$ grep -i <jmeno> /etc/passwd

3. echo

echo [prepinace] [argument]

Příkaz echo vypíše argument:

$ echo Ahoj světe
Ahoj světe

$ echo "Ahoj světe"
Ahoj světe

$ echo "Ahoj\nsvěte"
Ahoj\nsvěte

$ echo -e "Ahoj\nsvěte"
Ahoj
světe

Přepínač -e vyhodnocuje escapovací znaky jako příkazy, jinak je \n vyhodnocen jako obyčejný text. Přepínač -n potlačí odřádkování. Více na man echo.

4. read

read <nazev>

Načte hodnotu a uloží do proměnné (nějaký textový řetězec). Proměnné vzniknou až přiřazením. Všechny jsou řetězec. Desetinná čísla bash nezná.

$ read x
25

$ read y
linux

Vznikly proměnné: x s hodnotou 25 a y s hodnotou linux.

5. Proměnné

Výpis obsahu proměnných

$ echo "x"
x

$ echo "x y" 
x y

Při použití se proměnná uvozuje znakem $. Tím se odliší od běžného textu:

$ echo "Hodnota x je $x"
Hodnota x je 25

$ echo "$x $y"
25 linux

$ echo $x$y
25linux

6. Výrazy

$ echo "wc -l /etc/apt/sources.list"
wc -l /etc/apt/sources.list
$ echo $(wc -l /etc/apt/sources.list)
20 /etc/apt/sources.list

V prvním příkladu se jen vypíše argument na standardní výstup.

Ve druhém příkladu se nejprve vykoná příkaz v $() a jeho výstup předá příkazu echo, který jej vypíše na standardní výstup.

Trochu „sofistikovanější“ konstrukce:

$ cesta=/etc/apt/sources.list

$ echo $(wc -l $cesta)
20 /etc/apt/sources.list
$ echo $(wc -l $cesta) | awk {'print $1'}
20

V prvním příkladu se na prvním řádku do proměnné cesta uloží řetězec s požadovaným souborem (včetně cesty). Ve druhém řádku se obsah proměnné $cesta použije jako argument příkazu wc.

Ve druhém příkladu se výstup nejprve pošle rourou příkazu awk, který z řetězce

20 /etc/apt/sources.list

vypíše první „sloupec“ $1.

7. Aritmetické operace

Bash podporuje pouze základní čveřici operací +, -, *, /, dále % (modulo) a závorky (). Samozřejmě se respektuje priorita operací.

$ echo $x + $y
25 + 10

$ echo $($x + $y)
-bash: 25: command not found

$ echo $(($x + $y))
35

$ echo $(($x % $y))
5

Aby se výraz $x + $y vyhodnotil, je potřeba jej „zapouzdřit“ do ( ). Vypadá to nelogicky, ale není. Výraz ($x + $y) bash vypočte. Výsledkem je číslo 35. Tu bash vnímá jako „interní proměnnou“ a ta se vypisuje konstrukcí $().

8. Aritmetika

$ echo $((10 / 3))
2

Bash neumí pracovat s desetinnými čísly.

8.1. Neinteraktivní kalkulačka bc

Pokud byste ve svých skriptech potřebovali nějaké složitější výpočty, lze využít program bc, což je neinteraktivní kalkulačka.

Pár ukázek:

$ echo "2^128" | bc
$ echo "10/3" | bc
$ echo "scale=4;10/3" | bc

kde scale definuje počet desetinných míst, středník je oddělovač příkazů.

Program bc umí i mnohem složitější výpočty. Základy zjistíte tradičně v manuálové stránce https://man7.org/linux/man-pages/man1/bc.1p.html nebo na jiných webech https://duckduckgo.com/?q=linux+bc+examples.

8.2. Kooperace skriptu a programu

Pro složitější matematické, či jakékoliv jiné úlohy je také možné využít jazyků Python nebo C běžně dostupných ve všech distribucích. v případě C bude možná potřeba doinstalovat překladač gcc.

8.2.1. Bash + Python

Níže je jednoduchý příklad skriptu v bashi odmocni_python.sh, který spustí program v Pythonu odmocni.py. Ten převezme číslo, provede jeho odmocnění a vrátí výsledek zpět do skriptu.

Bash skript odmocni_python.sh:

#!/bin/bash
echo "Zadej cislo k odmocneni: "
read n
vysledek=$(python3 odmocni.py $n)
echo "Vysledek: $vysledek"

Program v Pythonu odmocni.py:

import sys
import math

n = float(sys.argv[1]) # převzatý argument
vysledek = math.sqrt(n)
print(vysledek)

8.2.2. Bash + C

Níže je jednoduchý příklad skriptu v bashi odmocni_c.sh, který spustí program v C odmocni. Ten převezme číslo, provede jeho odmocnění a vrátí výsledek zpět do skriptu.

Bash skript odmocni_c.sh:

#!/bin/bash

echo "Zadej cislo k odmocneni: "
read n
vysledek=$(./odmocni $n)

echo "Vysledek: $vysledek"

Program v C odmocni.c:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(int argc, char * argv[])
{
	float cislo = atof(argv[1]); /* nacte cislo a prevede na float */ 
	cislo = sqrt(cislo);
	printf("%f", cislo);
	
	return 0;
}

Oba příklady si můžete vyzkoušet:

$ /home/machac/odmocni/odmocni_python.sh
$ /home/machac/odmocni/odmocni_c.sh

☝ Tento model spolupráce skriptů a jazyků vám otevírá doslova neomezené možnosti při práci v systému nebo zpracování jakékoliv úlohy! Je to jeden z hlavních důvodů oblíbenosti linuxu 😃

9. date

date [prepinace] [+format]

Vypíše systémový datum a čas.

$ date
Mon 07 Apr 2015 12:10:30 PM CET

Příkaz má mnoho voleb ve tvaru %znak, prostudujte na man date.

$ date "+%Y-%m-%d"
2015-04-07

$ date "+DATE: %F%nTIME: %H:%M:%S"
DATE: 2023-03-04
TIME: 14:03:37

🕑 date slouží i nastavení času (smí pouze root).

10. echo a přesměrování

Příkaz echo svůj výstup směruje výhradně na standardní výstup (monitor). V skriptech často potřebujeme jej přesměrovat do souboru.

$ cesta=/etc/apt/sources.list
$ wc -l $cesta > wc1
$ wc -l $cesta | awk {'print $1'} > wc2
$ echo $(wc -l $cesta) | awk {'print $1'} > wc3

Všechny tři příklady vykonají totéž: přesměrují svůj výstup do souboru. Pokud soubor neexistuje, vytvoří ho. Pokud existuje, přepíše ho (overwrite). Pro přidání na konec souboru slouží konstrukce >> (append).

$ cesta=/etc/apt/sources.list
$ wc -l $cesta > wc4
$ wc -l $cesta | awk {'print $1'} >> wc4
$ echo $(wc -l $cesta) | awk {'print $1'} >> wc4

11. clear

Příkaz smaže terminál.

$ clear

Poznámka: Ruční smazání je snazší zkratkou Ctrl+L.

12. Soubor se skriptem

Soubor se skriptem je běžný textový soubor, jehož obsahem jsou řádky s příkazy co má vykonat (program). Kromě toho má tyto specifické náležitosti:

(1) První řádek souboru uvozuje, v jakém shellu se má spustit:

#!/bin/bash

(2) Jdou do něj zapisovat komentáře. Začíná znakem #. Skrytou funkcí komentáře je „deaktivace“ řádku ve skriptu bez nutnosti jej smazat (poslední řádek ukázky níže).

# toto je komentář
### výraznější komentář ###
echo -n "První řádek" #vypíše text bez odřádkování
# echo "Druhý řádek"

12.1. Tvorba a spuštění skriptu

Vytvořte soubor prvni s tímto kódem:

#!/bin/bash
clear
mkdir ~/skripty 2> /dev/null
cd ~/skripty
echo -n "Zapiš svoje jméno: "
read jmeno
echo -e "$jmeno, vítej.\nTvůj home adresář je: $HOME"
echo "Nyní jsi v adresáři: $(pwd)"
# středník odděluje příkazy na řádku
echo "Skript skončí za 3 sekundy... "; sleep 3

Soubor uložte a spusťte příkazem:

$ bash info

12.2. Konce řádků souboru se skriptem

Může se stát, že skript bude hlásit něco jako:

... $'\r': command not found

Je to tím, že skript v linuxu je citlivý na „domácí“ typ konců řádků – musí být \n (LF). Windows ukončují řádky \r\n (CR+LF), macOS pouze \r (CR).

Oprava: otevřete skript v editoru nano, uložte pomocí Ctrl+O a překódujte jej zkratkou Alt+D (popř. Alt+M), tak, aby před názvem souboru nic nebylo:


✅ Správně: před názvem nic není


❌ Nesprávně: před názvem je [DOS Format], popř. [Mac Format]

Další možnost je odstranit znak CR (\r) a ponechat LF (\n):

$ cat skript_crlf.sh | tr -d $'\r' > skript_lf.sh

-d odstraňuje znak \r, který je na konci řádku $.

12.3. Oprávnění spouštění

Skripty se dají spouštět příkazem bash <soubor>, ale častější je přímo, a to přidáním oprávnění spouštění (exexute):

$ chmod +x <nazev>
$ ./<nazev>

Příkazem chmod -x <nazev> jde zase odebrat. Vyzkoušejte si to. Vždy si oprávnění vypište:

$ ls -l <nazev>

12.4. Přípona názvu souboru se skriptem

Jméno souboru nemá v unixových systémech strukturu a jádro operačního systému přípony nijak nevyužívá. Proto jsou přípony pouze věcí dohody, případně slouží pro uživatele jako vodítko, co je v daném souboru obsaženo.

Soubor se skriptem má dle zvyklostí příponu .sh. Budeme to respektovaz i my. Proto skript přejmenujte:

$ mv <nazev> <nazev>.sh

13. 💾 Cvičení

13.1. login.sh

Napište skript login.sh který vypíše, kolik dalších uživatelů je přihlášených (tedy kromě vás).

13.2. trida.sh

Úkolem je vytvořit skript trida.sh, který zapíše do nového souboru seznam uživatelů jedné třídy oddělených tabulátory. Třídu zadá uživatel ve tvaru "17C" nebo "17c". Tento text bude zároveň i názvem nového souboru.

Analýza: Seznam uživatelů je dostupný dvěma způsoby:

$ cat /etc/passwd
$ ls /home

Šlo by to zjistit z obou výstupů, ale jednodušší na zpracování bude druhá varianta. Nejprve se pomocí příkazu grep vyfiltruje seznam zadané třídy. Ten se rourou pošle příkazu tr, který nahradí všechny konce řádků tabulátory. Nakonec se pomocí přesměrování zapíše do souboru. Ještě se na konec souboru musí přidat odřádkování.